27 juni 2020

Nieuwe ontwikkelingen!

SBOHO en de gemeente Oegstgeest zijn de afgelopen tijd met elkaar in gesprek geweest over de volgende te nemen stappen in de verkabeling van de hoogspanningslijnen.
Een belangrijke ontwikkeling is dat de gemeente een vervolgonderzoek door TenneT laat uitvoeren, waaruit de kosten voor verkabeling preciezer naar voren zullen komen.

Verder is gesproken om een vervolg te geven aan de ideeënvorming over de mogelijke ruimtelijke invulling van de hoogspanningszone.  Gekozen is voor een digitale vragenlijst, waarop belangstellenden hun input kunnen leveren - deze wordt binnenkort verzonden.

In deze brief, die ook onder bewoners is verspreid, leest u meer over de laatste ontwikkelingen.

27 mei 2019

Succesvolle Informatiebijeenkomst Verkabeling

Op 15 mei jl. hebben de gemeente Oegstgeest en het burgerinitiatief OHO een informatieavond georganiseerd over verkabeling van de hoogspanninglijnen. Zo'n 120 belangstellenden zijn in een positieve sfeer geïnformeerd over de mogelijkheden van verkabeling én hebben meegedacht over de mogelijkheden van  het inrichten van de hoogspanningszone.

Wethouder Matthijs Huizing en Jan Edens, bestuurslid van het Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (SBOHO) trapten de avond af. In een tweegesprek gaven zij aan wat zij belangrijk vinden en aan welke randvoorwaarden de verkabeling moet voldoen. Vervolgens lichtte Harry Kraus van TenneT de haalbaarheid van de verkabeling toe (link naar de presentatie). Daarna hadden de bewoners de mogelijkheid vragen te stellen, maar ook om suggesties te doen.

Lees meer in dit artikel dat in de Oegstgeester Courant is gepubliceerd op 21 mei 2019.

18 april 2018

Nieuwe analyse van gezondheidsrisico's hoogspanning

De Gezondheidsraad heeft op 18 april een nieuw rapport uitgebracht over de effecten van langdurige blootstelling aan straling van hoogspanning. Hieruit blijkt dat in Nederland één geval van kinderleukemie in 2 jaar mogelijk samenhangt met de nabijheid van hoogspanningslijnen. Hoewel niet bewezen is dat magnetische velden rond hoogspanningslijnen de feitelijke oorzaak zijn, adviseert de Raad het bestaande voorzorgsbeleid te handhaven. 

Meer hierover is te lezen op de website van de Gezondheidsraad en in deze samenvatting van het rapport.

3 maart 2018

Gemeenteraad wil haalbaarheidsonderzoek verkabeling

Een ruime meerderheid van de Gemeenteraad is voorstander van een haalbaarheidsonderzoek naar de verkabeling van de hoogspanningslijn door Oegstgeest. B&W heeft de motie daarover overgenomen en zich bereid verklaard om Oegstgeest bij netbeheerder TenneT aan te melden voor het starten van zo’n onderzoek. Dit onderzoek zal inzicht gaan geven in de kosten van het ondergronds brengen, op basis waarvan de Raad een besluit zal kunnen nemen om al dan niet tot realisatie over te gaan.
SBOHO heeft de afgelopen weken veel energie gestoken in het informeren van de raadsfracties en is bijzonder blij met deze ontwikkeling.

3 februari 2018

Verkabelingsregeling door de Tweede Kamer

In januari heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken over de subsidiëring van het verkabelen van hoogspanningslijnen. Voor kleinere gemeente als Oegstgeest zou dit betekenen dat de eigen bijdrage tot 15% beperkt blijft. Dat is goed nieuws! 
De verwachting is dat de nieuwe wetgeving voor 1 juni 2018 definitief wordt. Hierop anticiperend wil BOHO de Raad en B&W van Oegstgeest vragen om een haalbaarheidsonderzoek te starten. Op die wijze worden de werkelijke kosten geschat én hopen we snel duidelijkheid te krijgen over de kansen om de hoogspanning daadwerkelijk ondergronds te krijgen.

29 november 2017

OHO in het nieuws

Foto: Willemien Timmers (OC)
Op 29 november 2017 verscheen een uitgebreid interview met het bestuur van ons burgerinitiatief in de Oegstgeester Courant. In het artikel wordt nog eens uiteengezet welke kansen er liggen voor het ondergronds brengen van de hoogspanning, nu nieuwe wetgeving in het vizier is.

Het volledige artikel leest u hier

11 november 2017

Sneller en goedkoper verkabelen met nieuwe techniek

Bron: TenneT
Recent heeft netbeheerder TenneT een nieuwe 'grondverdringende' techniek gebruikt om een 150 kV kabel bij Hazerswoude Dorp ondergronds aan te leggen. Hierbij wordt een diepe sleuf in de grond geploegd, de kabel gelegd en de grond weer gedicht. Met deze 'ritstechniek' worden aanzienlijke besparing in kosten en doorlooptijd behaald en wordt overlast op de omgeving beperkt.

Lees meer over deze interessante ontwikkeling in dit artikel > TenneT 'ritst' kabels de grond in6 oktober 2017

Platform Hoogspanning wil duidelijkheid over kosten verkabeling

In juli heeft het Platform Hoogspanning een brief gestuurd aan informateur Zalm over het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie.
In deze brief pleit het Platform Hoogspanning voor duidelijke afspraken over de kostenverdeling tussen provincies en gemeenten voor de verkabeling van hoogspanningslijnen en het alternatievenonderzoek. 

Lees meer hierover op de website van platformhoogspanning.nl.

10 mei 2017

Bestuursmutatie

Vanwege zijn verhuizing naar Wageningen heeft Rinus van Riel zijn functie in het bestuur van ons burgerinitiatief neergelegd. De taken van Rinus zijn voorlopig verdeeld onder de zittende en nieuw te benoemen bestuursleden. 
Peter van Schie en Nils Dijkman hebben aangegeven het bestuur te willen komen versterken. Niels van Weeren blijft als adviseur nauw betrokken bij onze activiteiten.

18 april 2017

Nieuwe energiewet laat op zich wachten

Door de lopende kabinetsformatie is de besluitvorming over de nieuwe energiewet uitgesteld. Onderdeel van deze wet is het kostenverhaal van de verkabeling van hoogspanningslijnen. Deze vertraging weerhoudt ons niet ons voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen en steun te zoeken bij de partijen voor verkabeling.