31 januari 2016

Actualiteit: wel of geen supergeleidende kabel?

Diverse ontwikkelingen zijn gaande rond verkabeling met supergeleiding in Oegstgeest. Aan de ene kant is een brede coalitie ontstaan om Oegstgeest als mogelijk tracé op de kaart te zetten. Daarnaast heeft TenneT nadere selectiecriteria geformuleerd, waardoor de kansen voor Oegstgeest gekeerd lijken te zijn. Regionale media hebben hier vorige week al over gecommuniceerd, dus de hoogste tijd dat wij u bijpraten!

Coalitie
Mede door de inspanningen van ons burgerinitiatief is een coalitie ontstaan om het Oegstgeester hoogspanningstracé voor verkabeling met supergeleiding in aanmerking te laten komen. Naast de gemeente Oegstgeest hebben het gemeentelijke samenwerkingsorgaan Holland-Rijnland, de provincie Zuid-Holland en de Universiteit Leiden aangegeven zo’n keuze actief te willen ondersteunen. Zij hebben dit eind vorig jaar schriftelijk bij TenneT kenbaar gemaakt.
Daarnaast heeft SBOHO contacten gelegd met Energiek Poelgeest (een wijkinitiatief dat o.a. duurzame oplossingen voorstaat), met transportbedrijf Van der Luyt, ’s Heeren Loo (groepswoning voor mensen met een verstandelijke beperking) en de basisschool De Vogels. Verheugend is dat deze partijen allen onomwonden aangeven ons initiatief te steunen. Met een aantal andere (grote) partijen zullen binnenkort ook gesprekken worden gevoerd.

TenneT
Netbeheerder TenneT heeft – naar nu blijkt – vervolgens aan de gemeente Oegstgeest laten weten dat zij additionele criteria zal hanteren bij de selectie van een tracé voor verkabeling met supergeleiding. Het zou dan nu moeten gaan om een ‘bestaand knelpunt’ en andere financiële uitgangspunten dan eerder vanuit was gegaan. Door deze extra eisen lijken de kansen voor het Oegstgeester tracé minimaal te zijn geworden.

In de media
In de regionale media is de nodige aandacht besteed aan deze ontwikkelingen. Het gaat daarbij om het Leidsch Dagblad van 21 en 22 januari en het Witte Weekblad van 27 januari.

Rond de tafel met de raadsfracties
Mede n.a.v. deze ontwikkelingen leek het ons goed om weer met de gemeenteraadsleden aan tafel te gaan. Op 25 januari jl. hebben we daarom een tweede rondetafelbijeenkomst gehouden. Eerst hebben we de actualiteit rond verkabeling met supergeleiding besproken. Daarna hebben we nadrukkelijk gesproken over de condities waaronder verkabeling langs traditionele weg zou kunnen plaatsvinden. De voorwaarden die door de raadsleden werden geopperd zijn o.a.: budgettair neutrale uitvoering, geen financieel risico gemeente, gedeelte van de kosten van het haalbaarheidsonderzoek via crowdfunding o.i.d. beschikbaar krijgen, helderheid krijgen over nut en noodzaak en maatschappelijke meerwaarde (bijvoorbeeld groenstructuur), draagvlak bij inwoners voor dekking kosten uit beperkte gronduitgifte. Met de raadsleden is afgesproken dat we over enkele maanden weer een bijeenkomst met hen zullen beleggen.

Hoe verder?
De kansen dat  in Oegstgeest een supergeleidende hoogspanningskabel kan worden gerealiseerd, lijken als gezegd geminimaliseerd te zijn. Mocht inderdaad definitief voor een ander tracé worden gekozen, dan blijft de mogelijkheid van ‘traditionele’ verkabeling bestaan. Wij volgen de ontwikkelingen actief en hebben regelmatig contact met de gemeente en TenneT.
Daarbij benadrukken we nog eens dat een groot draagvlak voor élk verkabelingsplan cruciaal is, m.n. bij bewoners, bedrijven en instellingen in de directe omgeving van het tracé. In dat licht zijn wij van plan om een volgende informatiebijeenkomst te beleggen, zodra definitieve duidelijkheid is ontstaan over het als dan niet wegvallen van supergeleiding als verkabelingsalternatief.
Wij houden u op de hoogte en staan altijd open voor uw vragen, ideeën en opmerkingen.

Ons Burgerinitiatief gaat voor verkabeling, bij elke temperatuur!