19 november 2015

OHO in gesprek met Raadsleden en TenneT

Op 9 november heeft het OHO-bestuur met leden van verschillende raadsfracties gesproken over de mogelijkheden en randvoorwaarden van verkabeling van de hoogspanningslijn. OHO heeft toegelicht welke mogelijkheden zij ziet om kosten-neutraal te werk te gaan. Een zeer interessante optie daarbij is de inzet van supergeleidende kabels. De komende weken zal hier meer duidelijkheid over komen.

Overleg met TenneT
Eind oktober heeft het College van B&W aangegeven geen haalbaarheidsonderzoek te gaan uitvoeren naar de verkabeling van de hoogspanningsleiding. Wel gaf zij daarbij nadrukkelijk aan ruimte te laten aan ons burgerinitiatief om zelf plannen te ontwikkelen. OHO heeft de afgelopen weken daartoe overlegd met zowel netbeheerder TenneT als een aantal raadsleden, als verkenning van het draagvlak voor onze plannen.
In het overleg met TenneT hebben wij gesproken over een nieuw project van TenneT met supergeleiding, waarbij de kosten geheel door TenneT zullen worden gedekt! Het zal hier gaan om een wereldprimeur, waarbij over een lengte van ca. 2 km bovengrondse leidingen zullen worden vervangen door ondergrondse supergeleide kabels. Wij hebben aangegeven dat het Oegstgeester tracé wat ons betreft zich hier uitstekend voor leent. Onder meer vanwege de link met de Universiteit Leiden waar supergeleiding in 1911 door Prof. Kamerlingh Onnes werd ontdekt.
TenneT heeft hierop ook contact gelegd met de gemeente Oegstgeest en medegedeeld dat ons tracé op de shortlist staat. Wij zijn hier uiteraard verheugd over, maar beseffen dat dit zeker geen gelopen race is.

Overleg met raadsleden
Hierna hebben we een overleg met raadsleden gevoerd. OHO wil bewust de raad betrekken in haar plannen, omdat dit orgaan de kaders stelt waarbinnen het College kan acteren. Alle fracties waren uitgenodigd, uiteindelijk verschenen D66, LO en VVD.
Wij hebben in dit overleg onze plannen gepresenteerd voor verkabeling, nadrukkelijk binnen de harde randvoorwaarde van een kosten-neutrale operatie. Daarbij hebben we aangegeven dat we ervan overtuigd zijn dat de geschatte kosten voor de gemeente (begroot op 3 miljoen) kunnen worden gedekt uit de grondopbrengsten bij de bouw van een gering aantal woningen, met minimale impact op de leefomgeving. En dat wij juist ook de kans willen benutten om de hoogspanningszone groener te maken.
Daarnaast hebben wij de raadsleden geïnformeerd over ons overleg met TenneT en gewezen op de buitenkans van het project met supergeleidende verkabeling.
Na afloop hadden we de indruk dat de raadsleden enthousiast waren over onze initiatieven en plannen, zeker waar het de supergeleidende kabel betreft. Zij gaven aan terug te koppelen naar hun fractie en wethouder.

In de komende weken zal blijken of Oegstgeest daadwerkelijk in aanmerking komt voor het innovatieproject met supergeleiding van TenneT. Wij tekenen daarbij aan dat – ook als dit niet door zou gaan – wij goede kansen zien om kosten-neutraal op traditionele wijze te verkabelen.
Wij houden u op de hoogte!

P.S. Inmiddels hebben wij begrepen dat het College van B&W heel positief is over de optie met de supergeleidende kabel. Wij zijn uiteraard verheugd met deze positieve wending!