8 oktober 2016

Bewoners spreken zich uit tijdens 2e informatieavond

Op 28 september organiseerde OHO een tweede informatieavond voor betrokken bewoners en organisaties. Zo'n 90 belangstellenden gingen in gesprek over de voorwaarden waaronder eventuele verkabeling zou kunnen geschieden. Ook werd flink meegedacht over de kansen die ontstaan bij het ingraven de hoogspanningskabels. 


Het Burgerinitiatief Oegstgeest Hoogspanning Ondergronds (OHO) trapte af met een presentatie aan wat er na de eerste bijeenkomst in mei 2015 was gebeurd. Daarna was er alle ruimte voor de aanwezigen om met elkaar in groepjes in gesprek te gaan over de voorwaarden en de kansen die de verkabelingregeling, waardoor minimaal 75 % van de kosten worden gesubsidieerd, de gemeente Oegstgeest biedt.

Uiteindelijk is dit in aantal voorwaarden en kansen samengevat. Daarover is na de pauze gestemd. De rode draad van de discussies en stemmingen is als volgt:

Condities –welke eisen stellen bewoners aan verkabeling 
Behoud van het groen en versterking daarvan krijgt veel steun van de inwoners. Juridisch verankerde vastlegging van mogelijke ontwikkelingen in ruimtelijke plannen scoort ook hoog. Ter dekking van de kosten die aan de gemeente worden doorbelast is beperkte woningbouw voor een deel van de inwoners acceptabel.  Grootschalige woningbouw kan  hierbij zeker niet aan de orde zijn, zo werd duidelijk.  Voor bijna iedereen is het een voorwaarde dat eventuele opbrengsten van woningbouw uitsluitend dienen te worden aangewend om de projectkosten (eigen bijdrage gemeente) van de verkabeling te dekken. Een overgrote meerderheid zou graag zien dat de extra WOZ-opbrengst door mogelijk prijsstijging van woningen als gevolg van de verkabeling ten goede komt aan de dekking van de kosten van het verkabelingsproject.

Kansen- welke ideeën hebben bewoners over gebruik van het tracé
Bijna iedereen wil dat de bewoners actief betrokken blijven bij het proces. Kansen  worden vooral gezien in de versterking van de groenstructuur, de uitgifte van snippergroen voor volkstuinen en schooltuinen,  het planten van meer bomen en de ontwikkeling van een plas-draszone om hier de uitwisseling van planten en dieren beter mogelijk te maken en de biodiversiteit te vergroten.
Het Burgerinitiatief ziet hierin redenen genoeg om door te gaan met het proces om met de bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, de gemeente en TenneT de mogelijkheden van het ondergronds brengen van de Oegstgeester hoogspanningslijn verder te verkennen.