18 april 2017

Nieuwe energiewet laat op zich wachten

Door de lopende kabinetsformatie is de besluitvorming over de nieuwe energiewet uitgesteld. Onderdeel van deze wet is het kostenverhaal van de verkabeling van hoogspanningslijnen. Deze vertraging weerhoudt ons niet ons voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen en steun te zoeken bij de partijen voor verkabeling.


De nieuwe energiewet vraagt meer tijd - wat is er aan de hand? 
De regeling op grond waarvan onze gemeente een subsidie van 80% in de kosten van het ondergronds brengen van een Oegstgeester hoogspanningsleiding kan krijgen moet vastgesteld worden in de Tweede Kamer. Deze regeling komt tot stand nadat de nieuwe energiewet is aangenomen. Vorig jaar strandde de toenmalige wet STROOM, waarna in december 2016 een nieuw wetsvoorstel (Voortgang Energie Transitie) worden ingediend. De behandeling daarvan stond op stapel, maar is nu aangehouden vanwege de lopende kabinetsformatie. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel controversieel verklaard omdat zij de rol van de netbeheerders in de energietransitie nog onvoldoende uitgekristalliseerd acht, m.n. vanwege een mogelijk rol van  netbeheerders voor het stimuleren van energietransitie. Over hoe hier mee om te gaan is mede aan het nieuwe kabinet, zo oordeelt men.
Over de verkabelingsregeling zijn partijen het eens, echter de pech is dat deze regeling formeel onderdeel is van het wetsvoorstel Voortgang Energie Transitie. Zolang deze wet niet door het parlement is aangenomen is er dus ook geen verkabelingsregeling. Over hoe lang het gaat duren tot de verkabelingsregeling er wel is, kan op dit moment niet zoveel zinnigs gezegd worden. Wij houden rekening met een vertraging van enkele maanden.

We bereiden ons voor op de gemeenteraadsverkiezingen 2018
Als Burgerinitiatief gaan we gewoon door met onze voorbereidingen om het ondergronds brengen van de Oegstgeester hoogspanningsleiding mogelijk te maken. In een gepast tempo zullen we blijven werken aan draagvlak voor het initiatief. Vertrekpunt hierbij is dat de verkabeling op een voor de gemeente budgettair neutrale wijze kan worden gerealiseerd. Een van de activiteiten die wij in dit verband in voorbereiding hebben is het benaderen van de politieke partijen in Oegstgeest. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen is het van evident belang dat de Oegstgeester politieke partijen de verkabeling willen steunen. Een stap om dit te bereiken is dat zij de verkabeling in hun verkiezingsprogramma’s opnemen. In dit verband doen wij ook een beroep op u om de politieke partijen in ons dorp te overtuigen van de zinvolheid van het verkabelingsproject. Immers, het ondergronds brengen van de Oegstgeester hoogspanningsleiding zal voor ruim 10 % van de inwoners van onze gemeente leiden tot een duurzame verbetering van de woonomgeving.
Zodra wij een beeld hebben van de voortgang van de parlementaire behandeling van de energiewet of bij nieuws uit de Oegstgeester politieke partijen over verkabeling zullen wij u weer informeren.