3 februari 2018

Verkabelingsregeling door de Tweede Kamer

In januari heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken over de subsidiëring van het verkabelen van hoogspanningslijnen. Voor kleinere gemeente als Oegstgeest zou dit betekenen dat de eigen bijdrage tot 15% beperkt blijft. Dat is goed nieuws! 
De verwachting is dat de nieuwe wetgeving voor 1 juni 2018 definitief wordt. Hierop anticiperend wil BOHO de Raad en B&W van Oegstgeest vragen om een haalbaarheidsonderzoek te starten. Op die wijze worden de werkelijke kosten geschat én hopen we snel duidelijkheid te krijgen over de kansen om de hoogspanning daadwerkelijk ondergronds te krijgen.


Tweede Kamer
Op 25 januari 2018 is in de Tweede Kamer gesproken over de subsidieregeling voor verkabeling. Vanuit de Kamer was er veel steun voor het voorstel om door middel van een subsidieregeling het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen die door woongebieden lopen, beter mogelijk te maken. Discussie was er vooral over de hoogte van de te verstrekken subsidie. Hierover is onder meer door de ChristenUnie een motie ingediend. Tijdens de stemming hierover op 30 januari bleek voor de CU-motie brede steun. Tijdens het debat op 25 januari is door minister Wiebes aangegeven dat –bij voldoende steun voor de motie- hij bereid is het subsidieaandeel voor gemeenten met minder dan 30.000 inwoners te verhogen van 80% tot 85%. Dat is goed nieuws voor Oegstgeest.

Eerste Kamer
De volgende stap is dat het wetsvoorstel waarin de verkabelingsregeling is opgenomen naar de Eerste Kamer gaat . Naar verwachting zal de Eerste Kamer voor de 1 juni een besluit nemen. Een en ander betekent dat de verkabelingsregeling vanaf 1 juli 2018 operationeel zal zijn. Voor ons in Oegstgeest gaat het er om dat we ons huiswerk om een afgewogen beslissing te kunnen nemen omwel of niet voor de verkabelingsregeling in aanmerking te willen komen, op tijd gedaan moeten hebben.

Onze wens: start z.s.m. een haalbaarheidsonderzoek
We richten ons erop om voor 1 juli, dus zodra de verkabelingsregeling van kracht is, helderheid te hebben over de feitelijke haalbaarheid van het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding in ons dorp.
We gaan in gesprek met het huidige en na de verkiezingen met het nieuwe college van BenW om voor elkaar te krijgen dat de gemeente opdracht geeft voor een nader haalbaarheidsonderzoek. Waar we ons tot nu toe als het om de kosten gaat hebben gebaseerd op kengetallen en vuistregels, krijgen we met een dergelijk onderzoek een betrouwbaar beeld van wat het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding in Oegstgeest kost. De gemeente moet aan Tennet opdracht geven voor dit haalbaarheidsonderzoek. In de verkabelingsregeling, zoals  op 25 januari jl in de Tweede Kamer besproken, is opgenomen dat de kosten voor dit haalbaarheidsonderzoek eveneens voor 85 % subsidiabel zijn.
Navraag bij het ministerie van EZ heeft duidelijk gemaakt dat de hoogspanningsleiding in onze gemeente op het landelijke lijstje van potentiele verkabelingsprojecten staat. Echter op deze lijst staat een groot aantal verkabelingsprojecten. Het toekennen van de financiële bijdrage zal –zo laat het Ministerie weten- gaan op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.  Voorwaarde hierbij is dat een haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd.
Wij gaan er dus bij het college van BenW op aandringen op korte termijn het haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Dit haalbaarheidsonderzoek geeft een betrouwbaar inzicht in de kosten van het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding. Dit is nodig om een inschatting te maken van het realiteitsgehalte van verkabeling in onze gemeente. Zodra we weten wat het allemaal gaat kosten, wordt ook duidelijk hoeveel subsidie er beschikbaar komt, en dus ook welk bedrag op een andere manier gevonden moet worden om tot feitelijke uitvoering te kunnen overgaan.

Betrekken van omwonenden en belanghebbenden
In dat verband is het dan vervolgens van belang om met omwonenden en belanghebbenden na te gaan denken over de vraag wat gebeurt er met de hoogspanningszone, als de kabel ondergronds ligt. Om een antwoord te geven op deze vraag zijn de omwonenden en belanghebbenden als eerste aan zet. Zaken waarover het daarbij kan gaan zijn: Hoe kunnen we de groenstructuur verder versterken; is er plek voor bijvoorbeeld een kinderboerderij; willen en kunnen we iets met zonne-energie; biedt de zone mogelijkheden voor extra waterberging; is er ruimte voor een zeer beperkt aantal woningen en nog veel meer onderwerpen.
Zodra er weer nieuws of voortgang te melden is, laten we dat uiteraard weten.
Wordt dus zeker vervolgd !