3 maart 2018

Gemeenteraad wil haalbaarheidsonderzoek verkabeling

Een ruime meerderheid van de Gemeenteraad is voorstander van een haalbaarheidsonderzoek naar de verkabeling van de hoogspanningslijn door Oegstgeest. B&W heeft de motie daarover overgenomen en zich bereid verklaard om Oegstgeest bij netbeheerder TenneT aan te melden voor het starten van zo’n onderzoek. Dit onderzoek zal inzicht gaan geven in de kosten van het ondergronds brengen, op basis waarvan de Raad een besluit zal kunnen nemen om al dan niet tot realisatie over te gaan.
SBOHO heeft de afgelopen weken veel energie gestoken in het informeren van de raadsfracties en is bijzonder blij met deze ontwikkeling.


Raad spreekt zich uit
Tijdens de raadsvergadering van 22 februari j.l. heeft een ruime meerderheid (VVD, D66, CDA en LOKAAL) aangegeven er voorstander van te zijn dat de gemeente zich op korte termijn bij TenneT aanmeldt om nader onderzoek te laten doen naar de haalbaarheid om de hoogspanningsleiding die over het noordelijk deel van onze gemeente loopt, ondergronds te brengen. Wethouder Nieuwenhuis heeft aangegeven het de moeite waard te vinden de haalbaarheid van het project verder te onderzoeken. In het verlengde hiervan is hij bereid het Oegstgeester verkabelingsproject hiertoe op korte termijn bij TenneT aan te melden.

Gemeentelijk bijdrage van 15%
De directe aanleiding voor het standpunt van de meerderheid van de gemeenteraad is de stemming in de Tweede Kamer eind januari j.l. over de Wet Voortgang Energietransitie, waarin de regeling voor verkabeling is opgenomen. De Kamerbehandeling maakte onder meer duidelijk dat de subsidie voor het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding in Oegstgeest wordt verhoogd van 80 naar 85% en er tevens een maximum zal worden gesteld aan de lokale bijdrage per kilometer. Naar verwachting wordt de verkabelingsregeling vanaf 1 juli 2018 van kracht, ervan uitgaande dat de wet Voortgang Energietransitie in juni van dit jaar door de Eerste Kamer wordt aangenomen. Door ons als gemeente nu al voor het haalbaarheidsonderzoek aan te melden, verwachten we dat vrij snel nadat de Eerste Kamer haar fiat aan de wet heeft gegeven, met het haalbaarheidsonderzoek voor de Oegstgeester situatie kan worden begonnen.
 
Verdere besluitvorming vraagt om tijd en zorgvuldigheid
Wij gaan ervan uit dat we dan tegen het eind van dit jaar of begin volgend jaar een gefundeerd inzicht hebben in de haalbaarheid van het project. Daarna zal er nadere besluitvorming plaatsvinden over het wel of niet doorgaan van het ondergronds brengen van de hoogspanningsleiding in onze gemeente.  Onlosmakelijk aan deze besluitvorming is de bestemming van de gronden die nu onder de hoogspanningszone liggen verbonden; wat willen we daar wel en wat willen we daar absoluut niet. Cruciaal hierbij is de stem van de omwonenden en belanghebbenden. Antwoord op de vraag hoe hieraan invulling te geven is nu nog te vroeg; laten we eerst de uitslag van de stemming in de Eerste Kamer afwachten. Daarna, zo vanaf de komende zomer wordt dit punt actueel en komen we er zeker op terug.